Aktualności

Gmina Zabierzów na 4. miejscu w Małopolsce w rankingu gmin MISTiA 2018

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym przygotował i opublikował wyniki dziewiątej edycji Rankingu Gmin Małopolski 2018. Gmina Zabierzów zajęła 4. miejsce spośród 179 ocenianych małopolskich gmin.

Celem rankingu jest przede wszystkim prezentacja jakości życia Małopolan, a tym samym ocena skuteczności działania władz lokalnych. Ranking Gmin Małopolski wyłania i promuje gminy wyróżniające się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki rankingu oparte są o dane zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddano 179 małopolskich gmin z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

 

Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego: 

  1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015–2017)
  2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015–2017)
  3. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2017 r.
  4. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015–2017)
  5.  Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w 2017 r.
  6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 – średni wynik w %
  7. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat w 2017 r.
  8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2017 r.
  9. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2017 r.
  10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy w 2017 r.

Więcej szczegółów oraz pełne wyniki rankingu można znaleźć na stronie organizatora rankingu:  http://mistia.org.pl/ranking-gmin/