Aktualności

Gmina Zabierzów na 7. miejscu w Małopolsce w rankingu gmin MISTiA 2017

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym przygotował i opublikował wyniki Rankingu Gmin Małopolski za rok 2017. Gmina Zabierzów zajęła 7. miejsce spośród 179 ocenianych małopolskich gmin.

Celem rankingu jest przede wszystkim prezentacja jakości życia Małopolan, a tym samym ocena skuteczności działania władz lokalnych. Ranking Gmin Małopolski wyłania i promuje gminy wyróżniające się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki rankingu oparte są o dane zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddano 179 małopolskich gmin z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. 

 

Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego: 

1.         Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2014-2016 r.)

2.         Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2014-2016 r.))

3.         Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2014-2016 r.))

4.         Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca

5.         Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2014-2016 r.)

6.         Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności

7.         Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 – średni wynik w procentach

8.         Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat

9.         Saldo migracji na 1000 ludności

10.       Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca

11.       Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy

Więcej szczegółów oraz pełne wyniki rankingu można znaleźć na stronie organizatora rankingu: www.beta.mistia.org.pl.