Aktualności

Jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu

W sobotę 8. września 2018r. odbyła się uroczystość 110-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu. Obchody poprzedziła uroczysta msza święta sprawowana w intencji strażaków i ich rodzin, którą koncelebrowali: kapelan strażaków ksiądz prałat Stanisław Maślanka, dziekan Dekanatu Bolechowickiego ksiądz prałat Stanisław Koziej, ksiądz Włodzimierz Szumiec oraz proboszcz parafii Brzezie ksiądz Grzegorz Kubik.

Po ceremonii poczty sztandarowe, delegacje jednostek OSP z terenu Gminy Zabierzów i Wielkiej Wsi oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac przed remizę OSP Brzezie, gdzie przygotowano oficjalną część uroczystości. Na wstępie dowódca uroczystości druh Przemysław Sitarski złożył meldunek Komendantowi Małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadierowi Stanisławowi Nowakowi o gotowości pododdziałów do uroczystości i wraz z generałem dokonał przeglądu pododdziałów. Dla nadania odpowiedniej rangi nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odśpiewanie hymnu. Przywitano przybyłych gości, druhów i mieszkańców.

W tym ważnym dla Brzezia wydarzeniu brali udział między innymi: Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów Henryk Krawczyk, Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Stanisław Nowak, v-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Leszek Zięba, sekretarz Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Stanisław Macałka, poseł na sejm RP Józef Lassota, Komendant Miejski brygadier Andrzej Nowak, dowódca Jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 starszy kapitan Paweł Nowak, prezes Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zabierzowie druh Marcin Cieślak. Rys historyczny na temat funkcjonowania OSP przedstawił druh Bartłomiej Szczuka.

Na uroczystości wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla druhów strażaków:

Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
Srebrny:

– dh Wiesław Wojtaszek

– dh Marcin Szczuka
Brązowy:

– dh Grzegorz Wojtaszek

– dh Łukasz Wojtaszek

– dh Marek Wąs
Strażacy odznaczeni odznaką „Wzorowy strażak”:

– dh Tomasz Szumiec

– dh Grzegorz Wąs

– dh Arkadiusz Wąs

– dh Bartłomiej Szczuka

– dh Rafał Radwanek

 

Medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaki „wzorowy Strażak” wręczył wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Leszek Zięba.

 

Strażacy odznaczeni odznaką za wysługę lat:

– dh Bronisław Baran – 55 lat działalności w OSP

– dh Bronisław Biesiada – 55 lat działalności w OSP

– dh Roman Kowalik – 55 lat działalności w OSP

– dh Andrzej Sabuda – 55 lat działalności w OSP

– dh Kazimierz Franczyk – 50 lat działalności w OSP

– dh Józef Szumiec – 40 lat działalności w OSP

– dh Wiesław Wojtaszek – 35 lat działalności w OSP

– dh Edward Nędzka – 30 lat działalności w OSP

– dh Marek Wąs – 30 lat działalności w OSP

– dh Grzegorz Kowalik – 20 lat działalności w OSP

– dh Marcin Nędzka – 20 lat działalności w OSP

– dh Grzegorz Wojtaszek – 20 lat działalności w OSP

– dh Wiesław Kamysz – 10 lat działalności w OSP

– dh Rafał Radwanek – 10 lat działalności w OSP

– dh Marcin Szczuka – 10 lat działalności w OSP

– dh Tomasz Szumiec – 10 lat działalności w OSP

– dh Arkadiusz Wąs – 10 lat działalności w OSP

– dh Grzegorz Wąs – 10 lat działalności w OSP

– dh Łukasz Wojtaszek – 10 lat działalności w OSP

– dh Michał Jaźwiński – 5 lat działalności w OSP

– dh Bartłomiej Szczuka – 5 lat działalności w OSP

Odznaki „Za wysługę lat” wręczyli Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Zabierzowie dh Marcin Cieślak i Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan.

Z okazji tak wspaniałego Jubileuszu, Druhowie z Brzezia otrzymali wiele pięknych życzeń i gratulacji. Głos zabrali między innymi Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Leszek Zięba, Komendant Wojewódzki nadbrygadier Stanisław Nowak i poseł na sejm RP Józef Lassota.

Na zakończenie uroczystości Prezes OSP Brzezie Tomasz Szumiec złożył serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierali działalność jego jednostki. Życzył wszystkim strażakom oraz ich rodzinom i bliskim wszelkiej pomyślności, sił i zdrowia do dalszej pracy i działalności społecznej.

Za wieloletnie wsparcie finansowe i merytoryczne podziękował przedstawicielom Gminy w osobie Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP.

Indywidualne podziękowania popłynęły również do druha Grzegorza Wąsa, skarbnika OSP Brzezie za jego wielkie zaangażowanie w funkcjonowanie Jednostki i ogromną pracę służącą rozwojowi straży i sołectwa.

Wdzięczni za ofiarność i poświęcenie życzymy, aby niełatwa służba była dla druhów z wszystkich jednostek działających na terenie Gminy Zabierzów źródłem osobistej satysfakcji z pełnienia tej szczególnej, społecznej roli.

 

Rys historyczny

 

Na podstawie analizy dokumentów oraz przekazów ustnych najstarszych mieszkańców   wiadomo, że Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu została założona w 1908 roku, a  jej  pierwszym naczelnikiem  był Ignacy Wojtaszek. W tym czasie wieś Brzezie, o zabudowie zwartej, w całości była kryta strzechą , dlatego też pożary powtarzały się często.  W 1919 roku władzę przejął w Straży Jan Franczyk, a po nim sprawował ją Wincenty Wojtaszek. W  1934 roku dokonano wyboru nowego zarządu  i prezesem został Ludwik Bzukała, naczelnikiem Piotr Kowalik, a skarbnikiem Andrzej Rogala. Po przeniesieniu się Piotra Kowalika do Modlniczki, wybrano nowego naczelnika, młodego strażaka Józefa Kowalika. Pod jego kierownictwem nastąpił szybki rozwój tej organizacji. W tym czasie nie używało się syreny alarmowej, tylko trąbki, której głos wzywał strażaków do pożaru. Trąbką tą, ale inną melodią, wzywano również na zebrania wiejskie mieszkańców Brzezia.

W 1938 roku postarano się o nowy konny wóz strażacki. Strażacy   wielokrotnie brali udział w gaszeniu ognia w całej okolicy i otrzymywali wiele pochwał za swoje zaangażowanie w walce z pożarami. Największe akcje w których brali udział to: gaszenie pożaru we dworze dziedzica w Brzeziu Władysława Bogusza, pod koniec sierpnia 1937 roku oraz ratowanie budynku szkolnego w Balicach, gdzie za brawurową akcję  zyskali sobie duże uznanie i nagrodę władz powiatowych.

Straż była też organizatorem życia kulturalnego na wsi. Urządzała przedstawienia, jasełka, festyny i zabawy z loteriami fantowymi, a w okresie Bożego Narodzenia chodziła po kolędzie. Druhowie z Brzezia i jej naczelnik byli wielokrotnie wyróżniani przez władze gminne i powiatowe, a dowodem dużego autorytetu, jakim cieszył się Józef Kowalik wśród braci strażackiej, było wyróżnienie go na Naczelnika Rejonowych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Zabierzów.

 

W czasie II wojny światowej  ze względu na ewentualne represje okupanta i groźby wywiezienia na roboty do Niemiec, zaniechano oficjalnej działalności organizacyjnej, ale utrzymywano w pełnej gotowości sprzęt przeciwpożarowy i w razie potrzeby wyjeżdżano do pożaru.

Po wyzwoleniu strażacy wraz z mieszkańcami wsi zebrali fundusze, za które wybudowano w środku wsi Krzyż jako dowód wdzięczności za ocalenie Brzezia od pożogi wojennej.Ponieważ Straż  nie miała swojej siedziby, zebrania odbywały się w domach druhów Antoniego Wojtaszka i Jana Korzonka, gdzie w 1957 roku prezesem straży został Józef Prochal, naczelnikiem Józef Kowalik, a zastępcą Adam Sabuda. Na tym posiedzeniu podjęto też uchwałę ,żeby w związku z długoletnimi tradycjami OSP w Brzeziu założyć kronikę. Na spotkaniu zapadła także decyzja, aby poczynić starania o zdobycie parceli pod budowę remizy. Postanowiono ją wybudować na starym rozlewisku płynącej przez Brzezie rzeki Kluczwody. Pierwszym etapem inwestycji było wystawienie świetlicy, przy budowie której  czynny udział brała cała wieś, nie wyłączając kobiet i dzieci oraz członków organizacji młodzieżowej Wici. Przekazanie świetlicy do użytku mieszkańcom odbyło się w lipcu 1962 roku.

W 1964 roku postanowiono wybudować obok świetlicy remizę strażacką. Prace rozpoczęto rok później i ukończono w 1966roku.

Kiedy cel został zrealizowany, strażacy całą swoją energię skierowali na upiększanie wsi. Zajęli się budową drogi, regulacją rzeki, wznoszeniem kościoła i pomieszczeń katechetycznych oraz wielu innych przedsięwzięć.

W 1981 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnej Kraków – Krowodrza przekazała OSP Brzezie samochód Nysa. Dwa lata później na naczelnika wybrano Jerzego Wocha. Pomimo licznych trudności w zdobyciu materiałów budowlanych, strażacy przystąpili do rozbudowy remizy. Wykończono pomieszczenia na piętrze, urządzono sklep GS oraz pomieszczenia dla sołtysa i młodzieży. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy prezesem OSP  był  Józef Prochal,  jednostka OSP liczyła 29 strażaków.

W 1997r. w nagrodę za walkę z powodziami w naszej gminie, władze  zakupiły dla straży wóz bojowy Mercedes Benz. W tym tez czasie kapelanem strażaków został ksiądz Władysław Szymoniak, który czynnie włączał się w akcje ratownicze OSP przez kolejne 10 lat.

W 1998 roku, z okazji 90 rocznicy utworzenia Straży Ogniowej w Brzeziu jednostka OSP otrzymała  sztandar, a strażacy zostali odznaczeni za staż służby oraz za zasługi dla pożarnictwa.

Po śmierci Józefa Prochala nowym prezesem został Roman Kowalik, naczelnikiem Wojtaszek Wiesław, a jego zastępcą Tomasz Sabuda.Podpisano umowę z UG w  Zabierzowie na wynajem  sal do spełniania warunków szkolnych na czas budowy nowej szkoły i dla ośrodka zajęć pozalekcyjnych.

Od roku  2015 r .prezesem OSP jest  Tomasz Szumiec, a naczelnikiem Marcin Szczuka.Do drużyny strażackiej należy  27 druhów i 1 druhna.Straż zadbała o zdobycie środków finansowych i wyremontowanie własnymi siłami  budynku OSP. Obecnie działa tutaj świetlica środowiskowa, odbywają się uroczystości środowiskowe, spotkania seniorów ,a także zajęcia sportowe.

Na dzień dzisiejszy straż dysponuje samochodem Mercedes Benz 1113, dwoma pompami szlamowymi, pompą Niagara,2 piłami spalinowymi, pilą do betonu, aparatami tlenowymi pozyskanymi ze środków sołeckich.

          Strażacy biorą udział w usuwaniu skutków wichur, podtopień,
w wyjazdach do pożarów i  zdarzeń drogowych. Współpracują ze środowiskiem poprzez zabezpieczenie uroczystości kościelnych i lokalnych. Druhowie prowadzą również w szkole zajęcia  dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 

Tekst: Małgorzata Szczygieł, Marta Kowalik

Zdjęcia: Karol Szewczyk.