Aktualności

Sesja Rady Gminy Zabierzów 24 kwietnia 2015 roku

Ważną uchwałą pojętą jednogłośnie podczas Sesji w dniu 24.IV.2015 roku była zmiana uchwały budżetowej na 2015 rok. Wydatki na ten rok zwiększono o 106 tys. zł, z czego 80 tys. zł przekazano Samorządowemu Centrum Kultury i Promocji na prowadzenie świetlic dla seniorów. Świetlice takie docelowo powinny postać we wszystkich miejscowościach naszej gminy, a w pierwszej kolejności dotowane będą już działające kluby seniora. Kluby będą mogły zatrudniać instruktorów, animatorów, organizować wycieczki i prowadzić działalność. Działają już kluby seniora np. w Zabierzowie, Bolechowicach, próbują organizować się seniorzy w innych miejscowościach. Radni apelowali, by seniorzy rejestrowali swoją działalność, np. w formie stowarzyszeń, bo to znacznie ułatwi przekazywanie i pozyskiwanie dla nich środków.

Ponadto zwiększono w budżecie o 26 tys. zł kwotę na rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabierzowie. Dzięki temu będzie można w ogłaszanym przetargu ująć nie tylko przeprojektowanie budynku, ale też nadzór autorski.

W dyskusji radni zwrócili uwagę, że w budynku SCKiPGZ znajdują się dwa nieużywane pomieszczenia, które należy wyremontować, a wiceprzewodniczący Rady Andrzej Krawczyk poddał pomysł, by odpowiednio duży budynek dla Centrum Kultury wybudować w Burowie na wolnych terenach.

Podjęto też uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice. Celem zmiany miejscowego planu jest m.in. określenie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym w szczególności maksymalnej zabudowy i powierzchni zainwestowania w sposób zapewniający harmonijny i zrównoważony rozwój całego obszaru otoczenia Portu Lotniczego Kraków – Balice.

Radni zapoznali się z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy w 2014 roku. Takich jednostek jest 15, zrzeszają one 457 osób, w tym 49 kobiet. W ub. Roku zabierzowscy strażacy interweniowali 684 razy, w tym 300 razy gasili pożary, 106 razy byli wzywani do wypadków drogowych, 52 razy usuwali skutki wichur, ponad 200 razy usuwali gniazda os i szerszeni, plam po oleju na jezdni, ratunkowo wycinali gałęzie. Niestety, aż 30 wezwań odnotowanych w 2014 roku, okazało się fałszywymi alarmami. Jeśli chodzi o inwestycje, to wymienić należy budowę budynku wielofunkcyjnego wraz z garażem dla OSP Brzezinka, na który wydatkowano ponad 283 tys. zł. W 2015 roku zaplanowano jeszcze 330 tys. zł na dokończenie budowy. Uczestniczący w Sesji przedstawiciele OSP mówili o konieczności promowania straży pożarnej w szkołach, bo jest coraz mniej chętnych młodych ludzi do tej trudnej służby.

Z kolei o bezpieczeństwie i porządku publicznym w gminie mówił komendant Komisariatu Policji w Zabierzowie, nadkom. Andrzej Kowalski. W ubiegłym roku na terenie gminy Zabierzów odnotowano 4 rozboje, 70 kradzieży mienia, 49 kradzieży z włamaniem, 290 innego rodzaju przestępstw, np. pobicia, znęcanie, nietrzeźwi kierujący. Radni zwracali uwagę, że potrzebny jest lepszy kontakt dzielnicowych z sołtysami. Na poprawę bezpieczeństwa zapewne wpłynie usytuowanie Komendy Powiatowej Policji w budynku po dawnym Urzędzie Gminy przy ul. Kolejowej w Zabierzowie – stwierdził komendant powiatowy, inspektor Dariusz Pocięgiel.

W ramach interpelacji radni mówili o konieczności zwiększenia budżetu na melioracje, bo prowadzenie robót melioracyjnych jest niezbędne w wielu miejscowościach gminy, domagali się bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze krajowej, a radny Jacek Kozera postulował dostosowanie wielkości autobusu linii 268 do potrzeb mieszkańców. W godzinach szczytu MPK daje małe pojazdy, które jadą tak przepełnione, że trudno wsiąść,  natomiast w soboty i niedziele jeżdżą  na tej linii puste, olbrzymie solarisy…