Aktualności

SKRÓT OGŁOSZENIA Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza”

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, bezpośrednio na piśmie w Urzędzie lub drogą pocztową na adres 32-080 Zabierzów Rynek 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy ewidencyjnej lub jej kserokopii, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek.

 

Wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie wniosków następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl

 

Granice sporządzanego planu miejscowego.